Olympus GIF-140 Insertion tube

Model No. : OIFT-98-1022
Brand Name : Yasen

US $ 170

Olympus GIF-Q160 Insertion tube

Model No. : OIFT-98-1020
Brand Name : Yasen

US $ 170

Olympus GIF-1T140 Insertion tube

Model No. : OIFT-115-1010
Brand Name : Yasen

US $ 170

Olympus CF-Q240AL insertion tube

Model No. : CF-Q240AL
Brand Name : Yasen

US $ 150

Olympus GIF-Q180 insertion tube

Model No. : GIF-Q180
Brand Name : Yasen

US $ 170

Olympus PCF-160AL insertion tube

Model No. : PCF-160AL
Brand Name : Yasen

US $ 170

Olympus CF-Q180AL insertion tube

Model No. : CF-Q180AL
Brand Name : Yasen

US $ 170

Olympus Flexible Endoscope insertion tube

Model No. : GIF-Q140
Brand Name : Yasen

US $ 156